click to see big picture

Beside the Girls, No.6 在少女们身旁六号

1996   

Ink and colour on paper, signed Zhu Wei, entitled by the artist, with three seals of the artist, Shen Pin, Zhu Wei Zhen Ji and Wan Yu Tang Jian Shang Zhu Wei Zhen Ji. 水墨设色纸本,朱伟落款并题作品名称,艺术家钤印三方:神品、朱伟真迹和万玉堂鉴赏朱伟真迹。 

132 x 66 cm