The Ink and Wash Research Lectures series 水墨研究课徒系列

2014

Ink and colour on paper, signed Zhu Wei, with three seals of the artist: Zhu Wei Yin Jian, Shen Pin, Zhu Wei Shu Hua. 水墨设色纸本,朱伟落款,艺术家钤印三枚:朱伟印鉴、神品、朱伟书画。

84 x 61 cm