My Love, I want to fight side by side with you 爱人我要和你去战斗

1995

Ink and colour on paper, signed Zhu Wei, dated 1995, with thirty-six seals of the artist: thirteen of Zhu Wei Zhen Ji, seven of A Wei, Wan Yu Tang Jian Shang Zhu Wei Zhen Ji, thirteen of Zhu Wei Shu Hua, Pictorial seal and Shen Pin. 水墨设色纸本,朱伟落款并书创作时间1995,艺术家钤印三十六方:十三方朱伟真迹、七方阿伟、万玉堂鉴赏朱伟真迹、十三方朱伟书画、图章、神品。

65.2 X 66.2 cm

Ashmolean Museum of Art and Archaeology Collection, University of Oxford, UK 英国牛津大学阿什莫林艺术与考古博物馆收藏